torsdag 31 maj 2012

Vi har rätt att ställa krav på vår mat

Hur vi tar oss an maten i vår vardag är viktigt för jobben, välfärden och miljön. Vad vi äter påverkar vår hälsa och vårt välbefinnande. Hur maten produceras ger effekter på ekonomi, miljö och klimat. Därför arbetar vi socialdemokrater för en högre kvalitet på maten. Vi har idag presenterat en rapport som sammanfattar socialdemokratins politik på matområdet. Till detta ska naturligtvis läggas annan klok politik som vi har på andra områden som också berör det vi presenterar i denna rapport. Vi konstaterar att människor efterfrågar mer och mer kunskap om den mat vi äter. Kraven ökar också på att maten inte ska innehålla farliga ämnen och att det ska vara lätt att äta mat som är bra för hälsan. Läs hela strategin här.

fredag 4 maj 2012

Regeringen vilseleder riksdagen om trafikens klimatutsläpp

Idag har jag anmält regeringen till konstitutionsutskottet, en sk. KU-anmälan. Regeringen har, medvetet eller omedvetet, vilselett riksdagen. Koldioxidutsläppen från planerade byggen av vägar har underskattats i flera led. Därför begär jag idag att KU ska granska regeringens arbete med klimatmålen i samband med infrastrukturplaneringen. Bakgrunden är en rapport från Riksrevisionen, ”Infrastrukturplanering – på väg mot klimatmålen?”, där Riksrevisionen har granskat hur regeringen har arbetat med den senaste infrastrukturplanen i förhållande till de av riksdagen uppsatta klimatmålen. I rapporten finns flera exempel på hur regeringen försvårat för ansvariga myndigheter att bidra till att uppsatta klimatmål nås. Klimatfrågan är vår tids största utmaning. Därför blir jag upprörd när jag förstått att regeringen inte gett myndigheterna förutsättningar att rapportera rätt till riksdagen.Till exempel har man underskattat utsläppen av koldioxid i flera led. Då blir det svårt för riksdagen att besluta om styrmedel för att nå klimatmålen. Det blir nu Konstitutionsutskottet som får avgöra om riksdagen ska rikta kritik mot regeringen. Jag anser att det är anmärkningsvärt och allvarligt när Riksrevisionen säger att regeringen vilseleder riksdagen genom att inte tala om vilka effekter på klimatmålen den föreslagna utbyggnaden av infrastrukturen får. Citat ur Riksrevisionens rapport: ”Riksrevisionen konstaterar att lönsamheten för många objekt bygger på antaganden om trafikvolymer och trafikökningar som med nu tillgänglig kunskap sannolikt är svåra att förena med klimatmålen. Eftersom regeringen inte har tydliggjort sambandet mellan lönsamhet, trafikökningar och ökade koldioxidutsläpp blir rapporteringen till riksdagen inte transparent, konsistent, eller rättvisande utifrån klimatmålen.” Här kan du se rapports inslag om detta. Här kan du läsa mer om Riksrevisionens rapport.

torsdag 3 maj 2012

Kunskap och arbete

Igår presenterade Magdalena Andersson socialdemokraternas vårbudget, den första med henne som finanspolitisk talesperson och Stefan Löfven som partiledare. Med den visar vi konkret det vi pratade om på Första maj - det är kunskap och arbete som bygger Sverige starkt! Som ordförande i ett visst utskott vill man alltid ha mer av det som berör just de frågorna man själv ansvarar för. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det här är en tilläggsbudget, inte en fullständig. Och det finns väldigt mycket bra miljöpolitik i den. Vi pekar ut investeringar i järnväg, vi förbättrar miljöbilspremien så att premien blir större för bilar med mindre utsläpp, vi vill samverka med akademi, näringsliv och fackföreningar kring de utmaningar som Sverige står inför, bland annat just klimatfrågan. Men det är jobben som står i fokus. Arbete är grunden för vårt välstånd. Sverige har inte råd med det slöseri som arbetslösheten innebär. Full sysselsättning är därför det övergripande målet för den socialdemokratiska ekonomiska politiken. Vår budget bygger på att ordning och reda i statens finanser är grundläggande. Det är tack vare det av Socialdemokraterna fastslagna regelverket som de svenska statsfinanserna är starkare än i de flesta andra jämförbara länder. Vi behöver en aktiv näringslivspolitik och jobbpolitik och vår budget innehåller flera skarpa förslag. Vi föreslår att utbildningskontrakt införs för alla unga arbetslösa under 25 år som inte fullgjort sina gymnasiestudier. Individen garanteras insatser med syfte att ge gymnasiekompetens. Samtidigt villkoras ersättningar från det samt olika typer av arbetsmarknadspolitiska insatser av att den unge arbetslöse fullföljer en individuellt utformad utbildningsplan. Vi vill förbättra stödet till kommunerna för sommarjobb - över 6000 sommarjobb för ungdomar i mitt hemlän skulle det innebära. Vi har förslag för hur det skulle bli lättare att få fram riskkapital till mindre företag. Vi vill se en innovationsstrategi, vi vill öka forskningen inom det så kallade life science området - vilket bland annat handlar om vårdprodukter och vårdtjänster. Det är vårt vägval. Nu höjer vi ambitionerna i jobbpolitiken. Du kan läsa hela budgeten här. Du kan läsa lite mer kommentarer från Örebro län här.